Minulý týden v pátek byla v Bruselu za přítomnosti zástupců dozorových orgánů zúčastněných členských států, Evropské komise, organizace PROSAFE a největší evropské asociace solárií ESA zahájena druhá část mezinárodního projektu Solária II. Úvodem byla opět vyhodnocena závěrečná zpráva z první fáze tohoto projektu zveřejněná na evropských webových stránkách, kde kromě alarmujících výsledků byla oceněna i vysoká aktivita ČOI. Členským státům bylo navíc doporučeno využít možnosti zvýšení počtu měřených solárií profesionálním zařízením, které si Česká obchodní inspekce pořídila z vlastních zdrojů. Úplný obsah této závěrečné zprávy Česká obchodní inspekce během nejbližších několika dní zveřejní na svých webových stránkách.

Zároveň bylo využito této příležitosti ke konání tiskové konference na toto téma, která proběhla téhož dne na půdě Evropské komise. Obsah tiskové zprávy bude opět během několika dnů vyvěšen na webových stránkách ČOI. Kromě jiného zde komisař pro Health & Consumer Policy John Dalli řekl: „Kompetentní dozorové orgány členských států musí zajistit, aby tato zařízení byla bezpečná, a zároveň vítám ochotu průmyslu při zvyšování úrovně shody a tudíž i bezpečnosti vzhledem ke svým výrobkům“. Vice-President Komise pan Antonio Tajani navíc zdůraznil: „Vyzývám dozorové orgány členských států při výkonu tržního dozoru k plnému využití nového legislativního rámce, který je v platnosti od ledna 2010“. A jak dodal zástupce asociace ESA pan Harbusch: „Co je dobré pro spotřebitele – je dobré i pro průmysl“.

Cílem této druhé fáze společného projektu je tentokráte pokud možno 100% screening všech provozovaných a dodávaných solárií na evropském trhu. Pro tento účel byly z prostředků EU zakoupeny další ruční radiometry Solartech, takže Česká obchodní inspekce má nyní k dispozici dostatek těchto měřidel pořízených jednak vlastními prostředky a částečně též ze zmíněných evropských zdrojů. V případě zjištění pravděpodobného překročení stanovených limitů vyzařování a zvláště tam, kde nebude projevena ochota k rychlé nápravě, bude přikročeno k přesnému průkaznému měření těchto hodnot přesným zařízením. Při těchto kontrolách se ČOI bude rovněž zaměřovat na dodržování povinných bezpečnostní instrukcí určených spotřebitelům.

V neposlední řadě je cílem tohoto projektu navázání těsné spolupráce dozorových orgánů s ostatními zainteresovanými osobami v oblasti zdravého opalování, jako jsou dermatologové, lékařští odborníci v oblasti nádorů kůže, zástupci asociací zdravého opalování a průmyslu v tomto sektoru apod. Společnou snahou by mělo být rychlé zavedení bezpečnostních pravidel zdravého opalování do povědomí všech spotřebitelů i provozovatelů solárií v rámci celé EU. ČOI tyto iniciativy vítá a kromě mediálních kampaní zahájila již s příslušnými osobami a orgány jednání a podílí se i na přípravě meetingu zástupců PROSAFE, ESA a zmíněných zainteresovaných osob v březnu tohoto roku v Praze.

Jelikož počty provozovaných solárií v České republice se odhadují na více než 5 tisíc a vzhledem k tomu, že prvních několik nákladných měření (týdenní měření několika solárií stálo zhruba čtvrt mil. Kč) provedených holandským expertem prokázalo alarmující výsledky v často i několikanásobném překročení požadovaných limitů vyzařování a tudíž značnému stupni ohrožení zdraví spotřebitelů, byl pro tyto účely z vlastních prostředků ČOI pořízen za téměř 1,5 mil. Kč přesný přenosný spektroradiometr Optronic Laboratories s dvojitým monochromátorem, umožňujícím přesné měření celého zvoleného UV spektra na místě přímo v soláriích. Za cca 250 tis. Kč bylo pořízeno ještě další příslušenství včetně několika ručních radiometrů pro screeningová měření. Jde o stejná zařízení za použití stejné metody měření, která byla ve spolupráci s evropskými orgány vyvinuta holandským dozorovým orgánem pro účely tohoto celoevropského projektu. Změřené hodnoty jsou přenášeny do počítače, kde jsou zvláštním algoritmem zpracovány na požadovanou změřenou hodnotu celkového účinného ozáření podle funkčního spektra pro erytém tak, jak je požadováno příslušnou evropskou harmonizovanou normou EN 60335-2-27/A1/A2. Tato hodnota by neměla překročit limit 0,3W/m2. Takto podrobně změřené spektrum navíc může odhalit i nežádoucí deviace vyzařování směrem k „nebezpečnějším“ částem spektra např. u levnějších trubic neznámého původu apod. Jelikož během jednoho dne lze provést maximálně 3-4 měření solárií, je i tak dosažení stejné úrovně ochrany spotřebitele při užívání solárií „během na dlouhou trať“. Že šlo o správnou investici do posílení ochrany spotřebitele, dokazují nejen následné reakce evropských orgánů, ale i to, že si v současné době toto zařízení pořizuje např. i maďarský dozorový orgán. ČOI tento měsíc již zahájila rutinní screeningová měření i měření solárií tímto přesným zařízením a očekává se tak, že počet změřených solárií v průběhu společného dozorového projektu tak bude výrazně vyšší než tomu bylo v první fázi a podstatně tak přispějí k urychlenému dosažení shody solárií s novými bezpečnostními předpisy a tím i ke zvýšení úrovně bezpečnosti spotřebitelů.