Radon představuje skryté nebezpečí, které velmi pomalu a plíživě může poškodit naše zdraví. Dle Ministerstva zdravotnictví ČR se bytová výstavba musí v naši republice vypořádat s jednou z největších koncentrací radonu v Evropě. Není to však způsobeno používáním špatných stavebních materiálů, nebo nedodržováním stavebních norem.

Česká republika má totiž poměrně vysoký obsah radia 226Ra v horninách. Mezi zdravotní rizika patří zejména vznik rakoviny plic. Ročně odborníci mluví asi o 900 úmrtí na rakovinu plic, jejíž výskyt je možné spojit se zvýšeným obsahem radonu v domácnosti. Nutno však podotknout, samotný radon není hlavní příčinou, ale velmi zvyšuje pravděpodobnost výskytu rakoviny plic u kuřáků.

Jak se chránit

Jak už je zmíněno výše, nejvýznamnějším zdrojem radonu v České republice je geologické podloží. U nových staveb je tedy potřeba myslet na ochranu před radonem již při plánování výstavby tak, aby se při stavbě samotné již počítalo s ochranou proti radonu.

Základem je přitom stanovení radonového indexu pozemku na základě terénního radonového průzkumu přímo v místě budoucí stavby. Na základě radonového indexu stavby pak odborník zvolí vhodné preventivní opatření, které však musí vycházet z normy ČSN 730601.

O změření množství radonu ve vašem domě byste měli uvažovat i pokud jste měnili okna. Za dob starých dřevěných oken, které měly špatnou těsnost a umožňovaly výměnu vzduchu se radonové znečištění příliš řešit nemuselo. Ovšem s nástupem plastových oken, která znemožní přirozenou výměnu vzduchu a radon se začne v místnostech hromadit, je na místě nechat si jeho množství změřit a případně navrhnout opatření.

J.H.