15. července tohoto roku vstoupila v platnost novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato vyhláška přinesla zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Vyhláška je zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb. Vyhláškou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Majitel zahrady tedy již nemusí ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zároveň Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu alejí.

Naskýtá se otázka, jak je vyhláškou definována zahrada?

Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Netýká se tedy zahrádkářských osad a chatových oblastí. Živý plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení rovněž považována není.

Co nová vyhláška znamená?

Na vlastní zahradě si tak nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou jsou však dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo dřeviny, které jsou vyhlášeny jako památný strom. Každý majitel zahrady ví, že se kácí v těch případech, kdy je k tomu pádný důvod. A zpravidla v období vegetačního klidu, tedy na podzim.

Je třeba mít na paměti, že kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat například ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.

Nastalo i zpřísnění.

Vyhláška nově posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících 40 m2. Zpřísněno bylo i kácení stromořadí nebo stromů, které jsou součástí stromořadí, a to bez ohledu na obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí, je nutné povolení, které vydá orgán ochrany přírody. Ochraně podléhají keřové porosty jako dosud, nově také zapojené porosty stromů s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující 40 m2, které často tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech.

 

Sandra Špačková