Ve dnech 20. – 22. dubna 2010 se uskutečnilo v Ženevě první jednání smluvních stran Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol o PRTR). Podařilo se projednat a přijmout všechna důležitá rozhodnutí pro další implementaci Protokolu : jednací řád, finanční záležitosti, založení pracovní skupiny, pracovní program pro léta 2011-2014, ohlašovací povinnosti smluvních stran.

Delegace schválily rovněž složení byra Protokolu a výboru pro kontrolu dodržování. V předsednictvu Protokolu bude zasedat i zástupce České republiky – Jan Maršák, ředitel odboru IPPC a IRZ MŽP. „Protokol zavedl mezinárodně právně závazný standard pro zajištění přístupu veřejnosti k informacím o znečišťování životního prostředí vybranými látkami. To umožňuje běžným občanům například v České republice se jednoduše, pomocí internetu, informovat o konkrétních zdrojích znečišťujících emisí v jejich bezprostředním okolí,“ uvedl Jan Maršák.

Protokol o PRTR byl podepsán v roce 2003 v Kyjevě a v platnost vstoupil 8. října 2009 (pro ČR je Protokol účinný od 10. listopadu 2009). Protokol je první mezinárodně závazná úmluva o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek. Obsahuje požadavky na strukturu a obsah veřejně dostupných registrů znečišťování a zároveň se zabývá i přístupem veřejnosti k informacím a jejich prezentací.

Protokol o PRTR, který byl zřízen pod záštitou Evropské hospodářské komise OSN, vyžaduje, aby každá smluvní strana vytvořila veřejně přístupný národní registr obsahující informace o únicích a přenosech znečišťujících látek. Protokol o PRTR se vztahuje na široké spektrum toxických a znečišťujících látek, včetně skleníkových plynů, látek poškozujících ozónovou vrstvu, těžké kovy a perzistentní organické znečišťující látky.

V České republice funguje veřejný registr znečišťování – integrovaný registr znečišťování (IRZ) od roku 2004 [2]. Smluvními stranami Protokolu je kromě České republiky i dalších 24 států a Evropská unie. Příští jednání smluvních stran je předběžně naplánováno na rok 2014.

Poznámky:

[1] Albánie, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

[2] Na stránkách : www.irz.cz

Zdroj: www.mzp.cz