Nízkoemisní zóny jsou definovány v novém zákoně o ovzduší platném o září. Pravidla pro zřízení nízkoemisních zón, které připravilo ministerstvo životního prostředí, byla schválena vládou 6. února 2013. Obce tak mají v ruce reálný nástroj, jak zlepšit kvalitu ovzduší na svém území.

Nařízení konkrétně upravuje třídění vozidel do emisních kategorií, uvádí technickou specifikaci podoby emisních plaket včetně ochranných prvků a grafickou podobu emisních plaket a stanovuje rámec pro distribuci těchto plaket.

Cílem zavedení nízkoemisních zón je zákaz vjezdu do vymezených oblastí vozidlům s nejvyšší produkcí emisí znečisťujících látek. Pravidla zavádějí 4 emisní kategorie vozidel. Tzv. kategorie označuje skupinu vozidel, která mají stejné nebo podobné emisní charakteristiky, tj. dopad na znečišťování ovzduší (kategorie 1 nejvyšší dopad, kategorie 4 nejnižší). Stupeň plnění mezních hodnot emisí se pro účely stanovení emisní kategorie prokazuje zápisem v technickém průkaze vozidla.

Náležitosti emisních plaket

Pro emisní kategorii 1 se plaketa vydávat nebude, emisní kategorie č. 2 – 4 má definovanou technickou specifikaci plaket. Každá emisní kategorie vozidel má odlišné barevné provedení emisní plakety(2 – červené, 3 – žluté a 4 – zelené). Plakety budou také obsahovat ochranné prvky proti padělání a jejich platnost bude neomezená.

Emisní plakety budou majitelům vozidel vydávat obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ve statutárních městech magistrát). Poplatek za emisní plaketu bude 80 Kč, což je částka, která má pokrýt výrobní náklady. Emisní plakety budou mít univerzální platnost na celém území ČR, budou tedy dokládat příslušnost vozidla ke konkrétní emisní kategorii pro účel posouzení splnění podmínek pro vjezd do jakékoliv obce ČR, která na svém území vyhlásí nízkoemisní zónu. Počítá se také s  kompatibilitou českého a německého systému nízkoemisních zón a vzájemného uznávání emisních plaket.

R. K.