Sousloví bioplynová stanice jistě již každý slyšel. Ale jen málo čtenářů zná principy, na kterých tyto stanice fungují. V dnešním článku se proto stručně podíváme na dělení bioplynových stanic a na princip výroby plynu.

Jaké máme bioplynové stanice.

Základní dělení bioplynových stanice se provádí podle materiálu určeného ke zplynování. Může to být materiál původem ze zemědělství, průmyslu anebo komunální odpad. Na základě toho pak tedy dělíme bioplynové stanice na zemědělské, komunální a průmyslové. V ČR zatím převažují zemědělské bioplynové stanice. Pravděpodobně tomu tento trend vydrží i v budoucnu.

Je to dáno tím, že komunální bioplynové stanice jsou náročnější na technologii. Průmyslové bioplynové stanice musí zase kvůli zpracovávání potenciálně rizikových látek (kaly z čistíren odpadních vod, odpadní voda z jatek….) splňovat mnohem náročnější legislativní i technické podmínky. Dále se budeme věnovat již pouze zemědělské bioplynové stanici.

Princip výroby bioplynu v zemědělské bioplynové stanici.

V zemědělské bioplynové stanici se zpracovávají materiály jako hnůj a kejda. Své využití zde také najdou energetické plodiny. Materiál určení k výrobě bioplynu je umístěn do fermentoru. Fermentor neprodyšně uzavřená nádoba. Substrát vzniklý z materiálu je zde uložen po přesně stanovenou dobu. V důsledku biologické činnosti dochází k výrobě plynu, který je z fermentoru odváděn a dále upravován. Plyn je skladován v zásobníku a postupně spalován. Vyrábí se tak teplo, které lze využít např. k ohřevu vody.

Základem pro úspěšný proces výroby bioplynu je dodržení několika zásadních podmínek pro život mikroorganismů, které se podílejí na fermentaci. Tyto podmínky jsou zejména bezkyslíkaté prostředí, vhodná teplota (35°c – 45°c), spíše neutrální pH a vysoká vlhkost. Pokud jsou tyto základní parametry dodrženy, pak může být fermentační proces úspěšný.

Samotná fermentace pak probíhá v několika fázích. První fáze se nazývá hydrolýza, druhá acidogeneze, po ní následuje acitogeneze. Celý proces je ukončen fází nazvanou metanogeneze.

J. H.