Slovo ekologie se skloňuje ve všech pádech nejenom v  médiích, ale je obsaženo také v názvech mnoha výrobků.  Ekologie je jedním z nejvíce nesprávně používaných slov v češtině a málokdo ví, co vlastně znamená.

Nejvýznamnější mezinárodní ekologická organizace definuje pojem ekologie takto: Ekologie je vědní obor, který se zabývá vzájemnými vztahy mezi organismy a vztahy mezi organismy a jejich minulým, současným a budoucím prostředím.

 

Tyto vztahy zahrnují především:

  • fyziologické reakce jedince
  • strukturu a dynamiku populací
  • interakce mezi druhy
  • uspořádání biologických společenstev
  • zpracování a využití energie a látek v ekosystémech

Předmětem ekologie jsou vždy vztahy mezi organismy – ekologie je tedy jedním z oborů biologie.

Historie ekologie

Historie vědní disciplíny zvané ekologie se začala psát v roce 1869, kdy německý biolog Ernst Haeckel definoval ekologii jako vztah organismů ke svému prostředí. Samotné slovo ekologie vzniklo z řeckého slova oikos(prostředí, domácnost dům) s příponou logos (věda).

Členění ekologie

  • Autekologie – fungování jedince v prostředí
  • Demekologie – ekologie populací (Populace = soubor jedinců stejného druhu)
  • Synekologie – ekologie společenstev (Společenství = soubor jedniců různých druhů nebo populací)
  • Fytocenologie – nauka o rostliných společenstvech

Krajinná ekologie

1. Má vyšší stupeň složitosti, vztahy ekosystémů navzájem

2. Řeší rozsáhlá území

3. Více se věnuje horninám, půdám, klimatu

4. Vždy počítá s vlivem člověka

5. Je méně podrobná a vědecká

Enviromentalistika

Ve většině případů by mohlo být slovo ekologie nahrazeno enviromentalistikou, což je aplikovaná část ekologie a zahrnuje soubor vnějších faktorů (fyzikálních, chemických, biologických, sociálně–kulturních ) –  je to tedy věda o životním prostředí člověka. Zabývá se zkoumáním jevů, prvků a jejich vazeb v životním prostředí člověka, ale i možnostmi předcházet určitým negativním jevům a možnostmi řešení vzniknutých situací.

Slovo enviromentalistika je ale v češtině velmi nešikovné a jak známo jazyk si žije vlastním životem a není závislý na encykopedických heslech. Slovo ekologie tedy kromě původního významu, popsaném v dnešním článku, už má dnes i jiné významy -  například šetrnost některých výrobků k životnímu prostředí.

R. K.