O energetických nárocích domů toho bylo napsáno již mnoho. Věděli jste však, že lze domy posuzovat i na základě jiných environmentálních parametrů, než je pouze spotřeba energií? Při environmentálním posuzování je totiž také důležité z jakých materiálů je dům postaven.

Proces komplexního posouzení environmentálního dopadu budovy se označuje LCA.  V rámci tohoto procesu se hodnotí životní cyklus domu a všech materiálů, ze kterých je dům postaven. V úvahu se při posouzení berou tyto fáze:

  • Těžba surovin
  • Výroba materiálu
  • Doprava na staveniště
  • Konstrukce budovy
  • Provoz budovy
  • Demolice
  • Recyklace

Hodnocení probíhá na základě údajů o spotřebě energie a množství vyprodukovaných skleníkových plynů během jednotlivých fází výstavby domu. Tedy sečte se energetická náročnost a množství skleníkových plynů uvolněných během těžby materiálů, který je potřebný na výstavbu, během výroby, dopravy…. Na základě výsledné hodnoty si pak můžeme udělat představu o tom, jak moc náš dům zatížil životní prostředí.

LCA posuzování spočívá ve vyčíslení a zhodnocení těchto faktorů:

Zabudovaná energie

Pod tímto pojmem myslíme celkovou spotřebu přírodních zdrojů během životního cyklu výrobku. Kromě samotné zabudované energie pro konstrukce a použitý stavební materiál, musíme také započítat energii potřebnou pro dopravu materiálů.

Ekvivalentní emise

Vyjadřuje kolik emisí skleníkových plynů bylo vyprodukováno během životního cyklu. Zde ještě rozlišujeme potenciál globálního oteplování a potenciál acidifikace prostředí. Potenciál globálního oteplování vyjadřuje míru uvolněného CO2. Potenciál acidifikace prostředí nám říká, kolik bude během životního cyklu uvolněno emisí SO2.  Dále se také hodnotí množství emisí, které mohou způsobit eutrofizaci prostředí.

Mezi další kategorie dopadů, které můžeme v rámci LCA hodnotit, jsou emise látek, které ničí ozónovou vrstvu, a látek, které způsobují tvorbu přízemního ozónu, ale také třeba spotřeba vody či zábor půdy.

Závěr

Zhodnotit environmentální dopady našeho domu může být jistě velmi zajímavé a nepochybuji, že význam tohoto hodnocení v budoucnu poroste. Zatím je to však pouze okrajová záležitost a i když v Evropě existuje již několik certifikačních autorit, nechat si vypracovat posudek je zatím otázka několika desítek až stovek tisíc.

J.H.