Zatímco technologický pokrok přináší čistější vozidla, stále více lidí cestuje a více zboží je přepravováno na delší vzdálenosti, čímž se význam přínosu snižuje. Na základě analýzy dlouhodobých trendů vyzývá nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) k vytvoření jasné vize, která bude definovat evropský dopravní systém do roku 2050 a důsledné politiky pro jeho dosažení.

U příležitosti desátého výročí agentury EEA představuje její zpráva TERMen přehled vlivu dopravy na životní prostředí, přičemž vychází z analýzy 40 politicky relevantních ukazatelů. Zjištění zprávy za období 1997–2007 prezentují různorodý obraz ukazující určitá zlepšení v případě látek znečišťujících ovzduší a vážné obavy ohledně nepřetržitého růstu emisí skleníkových plynů pocházejících z dopravy a ohrožení zdraví.

„Během posledních deseti let jsme se soustředili na opatření, která mají zlepšit mobilitu, a zatím jsme oddělili emise pocházející z dopravy od hospodářského růstu. Dnes vidíme, že díky rozsáhlým investicím do dopravní infrastruktury můžeme pro uspokojení svých každodenních potřeb cestovat dále, ale zároveň to nevede ke zkrácení doby, po kterou jsme vystaveni hluku, zácpám a znečištěnému ovzduší,“ uvedla profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka agentury EEA. „V budoucnosti se budeme muset zaměřit nejen na způsob dopravy, ale i na příčiny, proč se lidé rozhodují pro cestování, protože koneckonců mobilita je neoddělitelně spjata s kvalitou našeho života.“

Doprava, včetně mezinárodní letecké a námořní dopravy, odpovídá za zhruba čtvrtinu celkových emisí skleníkových plynů v EU. Na rozdíl od některých odvětví je vliv dopravy na životní prostředí stále úzce propojen s hospodářským růstem.

Trendy a zjištění

  • Nákladní doprava má tendenci růst o něco rychleji než hospodářství, přičemž silniční a letecká nákladní doprava zaznamenává ve 27 státech EU největší nárůst (v letech 1997 až 2007 43 %, resp. 35 %). Podíl železniční dopravy a vnitrozemských vodních cest co do celkového objemu přepraveného nákladu v daném období klesl.
  • Současné hospodářské zpomalení snížilo objemy dopravy, ale očekává se, že jakmile začne hospodářství opět růst, dojde i k obnově růstu dopravy.
  • Osobní doprava rostla bez přestání, avšak pomaleji než hospodářství. Nejrychlejší růstovou oblastí zůstala letecká doprava v rámci EU, která v letech 1997 až 2007 vzrostla o 48 %. Dominujícím způsobem přepravy zůstaly osobní automobily, které představovaly 72 % všech osobokilometrů ve 27 státech EU.
  • V zemích, které jsou členy EEA, vzrostly emise skleníkových plynů pocházející z dopravy (bez zahrnutí mezinárodní letecké a námořní dopravy) v letech 1990 až 2007 o 28 % a nyní představují zhruba 19 % celkových emisí.
  • Navzdory nedávnému poklesu emisí látek znečišťujících ovzduší byla silniční doprava v roce 2007 největším producentem oxidů dusíku a druhým největším původcem znečišťujících látek tvořících částice.
  • Mezi 32 zeměmi, které jsou členy EEA, jsou pouze Německo a Švédsko na cestě ke splnění svých orientačních cílů pro využívání biopaliv pro rok 2010.
  • Silniční doprava zůstává zdaleka největším zdrojem expozice hluku pocházejícímu z dopravy. Očekává se, že počet lidí vystavených škodlivým hladinám hluku, zejména v noci, poroste, pokud nebudou vytvořeny a kompletně zavedeny účinné protihlukové politiky.

Zdroj: EEA