Stále nevíte, kde letos strávíte dovolenou a nechcete utrácet příliš peněz?  Zkuste se zaměřit na nejzachovalejší přírodní oblasti v ČR. Drtivá většina z nich je chráněna nějakým režimem ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992). A právě na kategorie ochrany území se podíváme v dnešním článku.

Národní parky

Zákon o ochraně přírody a krajiny definuje národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.

Ochrana přírody v národních parcích je odstupňována do 3 zón. Nejpřísněji chráněná je 1 zóna NP. Pro návštěvníky NP je důležité vědět, že je zde zakázáno stanovat mimo vyhrazená tábořiště a pohybovat se mimo vyznačené turistické a cykloturistické stezky. Režim v NP je dále upraven návštěvním řádem.

Na našem území jsou čtyři národní parky, které se všechny nalézají při hranicích s našimi sousedy. Dá se říci, že zachovalý přírodní stav Šumavy nebo Podyjí patří mezi pozitivní odkazy železné opony, kdy zde byla lidská činnost velmi omezena. Ochrana přírody nekončí na našich hranicích, ale navazují na ně národní parky polské (Krkonoše), německé (Šumava, České Švýcarsko) a rakouské (Podyjí).

NP Krkonoše (vyhlášen 1963)- nejstarší národní park na našem území vznikl s cílem zachovat unikátní přírodu našich nejvyšších hor.

NP Šumava (1991)-národní park Šumava patří do největšího lesního komplexu v Evropě (spolu s německým NP Bavorský les a CHKO Šumava). Mezi hlavní cíle NP patří ochrana pralesů (Boubín), rašelinišť, ledovcových jezer nebo horních částí toků (Vltava).

NP Podyjí (1991)- Podyjí je náš nejmenší národní park, jeho posláním je chránit zachovalé říční údolí s přirozenou lesní skladbou.

NP České Švýcarsko (2000) – zde jsou předmětem ochrany jedinečná skalní města, údolí a pískovcové útvary.

Chráněné krajinné oblasti

CHKO jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů, lesních a trvalých porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Zónování CHKO je podobné jako u národních parků. Chráněných krajinných oblastí se u nás nachází 25. Mezi nejznámější patří CHKO Moravský kras, Český ráj nebo Jeseníky.

Ostatní chráněná území

Kromě velkoplošných zvláště chráněných území se po celém území ČR můžete setkat s maloplošnými zvláště chráněnými územími. Jsou to přírodní památky a přírodní rezervace, které můžou mít ještě přídomek národní – ty pak požívají stejnou ochranu jako I zóny národního parku.

V české krajině se můžete na dovolené setkat ještě s jedním typem chráněného území –  přírodními parky, které ovšem nepatří mezi zvláště chráněné území, ale jsou chráněny obecnou ochranou zaměřenou na krajinný ráz, který je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa. Z hlediska důležitosti patří mezi oblasti regionálního významu, ale některé svým věhlasem výrazně přesáhly hranice svého regionu (Česká Kanada).

V krajině poznáte zvláště chráněné území poměrně snadno – jsou označena státním znakem s nápisem kategorie ochrany. Chráněná území u nás zahrnují pestrou škálu krajinných typů od hor po lužní lesy.

R. K.