Odpad je energie je název internetových stránek, které se zabývají energetickým využíváním odpadu. Tyto stránky  vznikly v rámci projektu osvětové kampaně na podporu energetického využívání odpadu. Realizace projektu byla financována z prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Na celém světě se v neustále řeší, jak zabezpečit naší generaci a generacím budoucím, dostatek energetických zdrojů pro udržitelný rozvoj společnosti. Klade se důraz na úspory energie, zvyšování využívání obnovitelných zdrojů, rozvoj jaderné energetiky, využívání jakýchkoli zdrojů energie s vyšší účinností.

V Česku k získávání energie (vyjma dopravy) využíváme nejvíce uhlí, jadernou energii, méně zemní plyn, v malém množství obnovitelné zdroje energie. Existuje tu však další zdroj energie, který téměř nevyužíváme — ODPAD.

V České republice vyprodukujeme v současné době ročně přibližně 3 mil. tun komunálního odpadu. Z tohoto množství se přibližně 75% uloží na skládky, 15% využije materiálově a jinak a jen 10% se využije energeticky. Z toho jasně vyplývá nedostatečné využívání odpadu k energetickým účelům.

Z pohledu energetiky se u odpadu jedná o využívání druhotného energetického zdroje. Využívání druhotných energetických zdrojů je v souladu se Státní energetickou koncepcí a také se závěry Zprávy Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu.

Směsné komunální odpady obsahují asi z 60% biologicky rozložitelnou složku, která náleží k obnovitelným zdrojům energie. Energetickým využíváním odpadu zvyšujeme podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů energie. Využíváním odpadů se nahrazují primární energetické zdroje, především hnědé uhlí, kterého pro potřeby českého teplárenství bude patrně už v blízké době nedostatek. Využíváním odpadů se sice může nahradit jen malá část současného uhlí využívaného v teplárenství, to však nesnižuje nutnost druhotného energetického zdroje využívat. Je nutno energeticky využívat všechny dostupné zdroje energie – tedy také ODPAD.

 

Zdroj: mpo.cz