Proces EIA je nástrojem preventivní ochrany životního prostředí, do kterého se může zapojit i veřejnost. Čím se tento proces řídí, jak funguje a kdo jej realizuje?

Co je EIA

Zkratka EIA je mezinárodně uznávaná zkratka pro posuzování vlivů (nějaké stavby, činnosti apod.) na životní prostředí (Environmental Impact Assessment). U nás je tento princip preventivní ochrany životního prostředí realizován pomocí zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který navazuje na zákon z roku 1992.

Samotný pojem dopad znamená rozdíl ve stavu životního prostředí před a po realizaci posuzované akce, přičemž musí být zahrnuty všechny vlivy na životní prostředí, které byly posuzovanou akcí vyvolány.

Fáze procesu EIA

Oznámení

Oznamovatel (investor) je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu. Zákon vymezuje záměry kategorie I, které vždy podléhají procesu EIA a záměry kategorie II. Příslušnými úřady pro posuzování vlivů na životní prostředí jsou Ministerstvo životního prostředí (záměry kategorie I) a místně příslušné krajské úřady (záměry kategorie II). Záměry kategorie II a také tzv. podlimitní záměry musí podstoupit zjišťovací řízení, které provede příslušný úřad.

Zjišťovací řízení

Účelem zjišťovacího řízení je posouzení, zda se na jednotlivé záměry bude vůbec EIA dělat. V praxi skončí proces EIA v této fázi velmi často.

Dokumentace

Dokumentace projektu zahrnuje popis plánované akce, možné varianty řešení a také popis vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo. V neposlední řadě by mělo také obsahovat opatření k prevenci a minimalizaci vlivů na životní prostředí. Dokumentaci zpracovává investor nebo jím placený projektant, dá se tedy pochybovat o objektivnosti dokumentace.

Posudek

Dokumentaci posuzuje osoba s příslušnou autorizací. Zpracovatele vybere přímo příslušný úřad. Tím by měla být zajištěna objektivit procesu EIA. Zpracovatel hodnotí především úplnost dokumentace a úplnost zjištění všech negativních i pozitivních vlivů na životní prostředí.

Veřejné projednání

Veřejné projednání zajišťuje příslušný úřad, který má povinnost zveřejnit informaci o jeho konání nejméně 5 dní předem. V této fázi se může do procesu naplno zapojit i veřejnost.

Stanovisko

Stanovisko vydává příslušný úřad na základě oznámení, dokumentace posudku a protokolu z veřejného projednání. Stanovisko je pak podkladem k dalším krokům (stavební, územní řízení). Stanovisko z procesu EIA má pouze doporučující charakter a není proto závazné pro další úřady. V praxi se ale nestává, že by stanovisko nebylo respektováno.

R. K.