Potřebujete z nějakého důvodu, např. stavby domu, vědět určité informace o životním prostředí v dané lokalitě? Můžete využít práva na informace o životním prostředí.

Legislativa

Jako řada jiných zákonů byl i zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí implementován do české legislativy z důvodu vstupu České republiky do Evropské unie. Informace o životním prostředí poskytují tzv. povinné subjekty, což jsou správní úřady a jiné organizační složky státu, orgány samosprávy a jimi zřízené právnické osoby – např. obecní úřady, krajské úřady, krajské hygienické stanice apod.

O jaké informace můžete podle tohoto zákona například žádat?

 • stav a vývoj životního prostředí, příčiny a důsledky tohoto stavu
 • připravované nebo prováděné činnosti a opatření a uzavírané dohody, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí
 • stav složek životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření, odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do životního prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a o důsledcích těchto emisí
 • využívání přírodních zdrojů a důsledky na životní prostředí a rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho vlivů na živé organismy a společnost
 • vliv staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí a veřejné zdraví a posuzování vlivů na životní prostředí
 • správní řízení ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, petice a stížnosti v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí životního prostředí chráněných podle zvláštních předpisů
 • ekonomické a finanční analýzy použité v rozhodování a další opatření a postupy ve věcech životního prostředí, pokud byly pořízeny zcela nebo zčásti z veřejných prostředků
 • stav veřejného zdraví, bezpečnost a podmínky života lidí, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí
 • zprávy o provádění a plnění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí
 • mezinárodní, státní, regionální a místní strategie a programy, akční plán apod., jichž se Česká republika účastní, a zprávách o jejich plnění
 • mezinárodní závazky týkajících se životního prostředí a o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána
 • zdroje informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů 

Procesní postup

O informace může žádat (ústně, písemně, telefonicky, faxem) jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Z žádosti musí být patrné, čeho se požadovaná informace týká a kdo ji podal. Povinný subjekt musí informaci sdělit do 30 dnů.

Pokud je žádost nedostatečná nebo nepřesná, vrátí ji povinný subjekt k doplnění do 15 dnů. V případě, že se žadatel domáhá informace u subjektu, který ji nemá k dispozici a ani ji ze zákona mít nemá, informuje žadatele o dané skutečnosti opět do 15 dnů a současně ji tento postupuje příslušnému povinnému subjektu (pokud ho zná). Žádosti o již zveřejněné informace může povinný subjekt do 15 dnů vyřešit sdělením údajů umožňující vyhledání zveřejněné informace.

Informace jsou poskytovány bezplatně, ale povinný subjekt může požadovat uhrazení např. CD nosiče nebo jiného média, na kterém je informace předána.

R. K.