Od roku 2013 přichází další novinka v oblasti environmentální politiky. Od roku 2008 totiž platí zákon, číslo 167, který nařizuje všem firmám, které mohou ohrozit životní prostředí, aby si sjednaly pojištění environmentálních rizik. Do výčtu možných situací patří znečištění vod, vzduchu půdy, úhyn rostlin a živočichů způsobené průmyslovou havárií.

Zákon č. 167/2008 vychází z evropské směrnice (2004/35/E), která se snaží zamezit vysokým nákladům státu na likvidaci průmyslových havárií. Často se totiž stalo, že firma otrávila vodu, půdu a na nápravná opatření již neměla peníze, financovat je pak musel stát. Proto budou muset mít podniky provozující určité činnosti od roku 2013 sjednáno pojištění environmentálních rizik. Mezi rizikové činnosti podle zákona patří například:

 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 • čerpání znečištěných podzemních vod a odvádění do vod povrchových nebo podzemních
 • zacházení se závadnými látkami
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,
 • nakládání s těžebním odpadem

Celkem zákon vymezuje patnáct okruhů činností, pro které bude pojištění povinné. Mezi ně například patří i zemědělská činnost a to v případě, že farmář používá umělá hnojiva a chemické ochranné prostředky. Pokud však podnik prokáže, že svoji činností nemůže způsobit škodu větší než 20 milionu korun, pojištění nebude muset mít. Pojištění nemusí rovněž mít i společnosti, které mají ekologickou certifikaci ISO 14000.

Každý podnik by se měl pojistit minimálně pro tyto případy:

 • Škoda na zdraví a věcná škoda, způsobená třetím osobám v důsledku znečištění
 • Náprava/sanace ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.
 • Náklady na realizaci preventivních opatření
 • Náklady právního zastoupení
 • Náklady na realizaci nápravných opatření

Doufejme však, že firmy toto pojištění nebudou muset příliš uplatňovat a průmyslových havárií a škod na životním prostředí bude co nejméně.

Autor: J. H.