Biopotraviny, jakožto hlavní produkt ekologického zemědělství jsou, stále oblíbenější a známější.  Ekologické zemědělství je dnes uznávanou disciplínou, vývoj tohoto typu zemědělství ale nebyl vůbec jednoduchý. Pojďme se tedy v dnešním článku podívat na stručnou historii ekologického zemědělství v Evropě a také, co říkají nejnovější statistická data o ekologickém zemědělství v Evropské unii i v České republice.

Stručná historie

Rozvoj ekologického zemědělství v Evropě nastal v 60. letech minulého století, jako reakce na problémy konvenčního zemědělství. Jednalo se především o kvalitu produkce, zhoršování životního prostředí, špatné využívání zdrojů, energetickou náročnost, zdraví konzumentů, udržitelnost agroekologických systému a jiné. Ekologické zemědělství, jako jedna z alternativ konvenčního zemědělství, nabídla možná řešení základních problémů. Dnes je ekologické zemědělství v Evropě uznávanou, dobře definovanou a legislativně zakotvenou disciplínou. V minulosti však ekologické zemědělství procházelo různými fázemi přístupu ze strany odborné i laické veřejnosti.  Stručně se dají shrnout do následujících bodů:

  • zesměšňování
  • ignorování
  • agresivní nepřátelství
  • tiché akceptování
  • oficiální uznání
  • rychlý rozvoj

V posledním desetiletí byl rozvoj ekologického zemědělství velmi rychlý a expanzivní, co se týče obhospodařované plochy, což se projevilo i zvýšením podílu biopotravin na trhu. V některých zemích dosáhl nárůst až 25 % ročně. Průzkumy trhu ukázaly, že celkový podíl bioproduktů na trhu v Evropské unii je dnes v průměru kolem 3 %, v některých zemích i 10 až 20 %.

Současná situace v EU

Nejnovější souhrnné údaje o stavu ekologického zemědělství v Evropské unii vydal Evropský statistický úřad (Eurostat) na konci března. Statistická data zachycují stav ke konci roku 2009.  Indikátor je definovaný jako procentuální zastoupení ekologicky obhospodařované půdy na celkové výměře zemědělské půdy. Podle těchto údajů patří vedoucí postavení stále Rakousku s 18,5%. Česká republika s 10,5% patří spolu se Švédskem a Estonskem do první pětky evropských zemí. Stabilně nejslabší roli hraje ekologické zemědělství ve Francii, Irsku a nyní také v nejnovějších zemích EU – Rumunsku a Bulharsku. Průměr v celé EU (27 zemí) je 4,7%.

Současná situace v ČR

Dá se hovořit o tom, že Česká republika naplnila svůj akční plán, který předpokládal zvýšení zastoupení ekologického zemědělství na 10% v roce 2010. Současné zastoupení ekologicky obhospodařované půdy je 10,5%. V absolutních číslech to znamená cca. 450.000. hektarů, které obhospodařuje asi 3500 zemědělských podniků.

Prudký rozvoj ekologického zemědělství v ČR byl umožněn především díky dotačnímu titulu Agroenviromentální opatření do kterého spadá i podpora ekologického zemědělství. Ročně se díky těmto dotacím vyplácí miliarda korun. Dalším aspektem je rozvoj domácího trhu s biopotravinami, který je dán lepším marketingem prodejců a větší poptávkou po biopotravinách u některých skupin obyvatel.

Ekologického zemědělství není jenom prostředkem k produkování kvalitních potravin, ale také chytrým nástrojem, jak financovat takové zemědělské oblasti, které by neměly v nedotovaných tržních podmínkách šanci přežít a zůstaly by ladem.

R.K.