Biologicky rozložitelné odpady (BRO) jsou velmi významnou částí komunálního odpadu. BRO se pohybují kolem 40 % z celkového objemu komunálního odpadu, který později většinou končí na skládkách.

Bioodpad svým hnitím při skládkování ohrožuje životní prostředí nejen skleníkovými plyny, ale také nebezpečnými kyselými výluhy, které pronikají do půdy. Správně by se však bioodpad vůbec na skládky neměl dostat. Zbytečně navyšuje množství odpadu na skládkách, nevyužívá se přirozeného rozkladu a navracení živin do půdy a je opomíjena možnost energetického využití bioodpadu.

Harmonogram snižování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) je popsán v Plánu odpadového hospodářství ČR. Podle něj by výhledově v roce 2013 měl podíl BRKO ukládaných na skládky činit nejvíce 51 % a v roce 2020 nejvíce 35 % z objemu BRKO uloženého v roce 1995.

Čím mohu přispět já?

Jak tedy může jednotlivec přispět k lepšímu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady? Jednoduše separací. Již v domácnostech by mělo docházet k oddělování této složky od směsného odpadu. Pro rodinné domky je vhodnou variantou domácí kompost, pro obyvatele bytů a sídlišť oddělený odpadkový koš na tento druh odpadu.

Již zcela běžně jsou na internetu k dostání tzv. biodegradabilní (nebo kompostovací) sáčky a speciální odpadkové koše, které umožňují oddělený sběr bioodpadu velmi pohodlnou cestou přímo v domácnosti. Odpadkové koše v maximální míře usnadňují výpar vody, který může hmotnost bioodpadu snižít až o jednu třetinu za týden a zároveň snižují zápach. Složení biodegradabilních sáčků potom umožňuje jejich přirozený rozklad spolu s bioodpadem, nahrazují vhodnou cestou polyethylenové sáčky, do kterých by jinak byl odpad sbírán a které by končily mezi bioodpadem.

U některých zahraničních sousedů (Německo, Rakousko, Itálie) metoda odděleného sběru BRO úspěšně funguje a vykazuje pozitivní ohlas i z hlediska ekonomického, jelikož cena skládkovaného odpadu v těchto zemích nezanedbatelně převyšuje cenu kompostování.

My jsme si již úspěšně zvykli na recyklaci plastů, skla, PET lahví a papíru. Pro bioodpad máme už také svůj „hnědý kontejner“. Pojďme ho tedy využívat! Každým rokem celosvětově ubývá organická hmota v půdě, separovaným sběrem bychom mohli lépe materiálově i energeticky zpracovávat biologicky rozložitelný odpad a navracet tak cenné živiny zpět do přírodního koloběhu.

Autor: Hana Blahoutová