Státní fond životního prostředí od druhého února přijímá žádosti o dotace např. na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině. K dispozici je celkem 1,75 mld. korun. Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015. Jedná se o poslední výzvu z končícího Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013.

Největší objem prostředků bylo vyčleněno pro třídění odpadů. Obce totiž mají nově povinnost třídit bioodpad a kovy a mají tak možnost požádat o dotace na různé druhy kontejnerů, hnědé či šedé popelnice či vybavení pro kompostárny a sběrné dvory. Cílem je obcím co nejvíce snížit vstupní náklady na zavedení povinnosti třídit nové komodity a zamezit tak účtování povinnosti třídit bioodpad do poplatků za svoz odpadu občanům.

V rámci uveřejněné výzvy bude možné podporovat individuální projekty na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla využívajících OZE, realizaci úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, projekty na zkvalitnění nakládaní s odpady a dále projekty na zlepšování stavu přírody a krajiny, vč. opatření na stabilizaci a sanaci sesuvů a skalních masivů.

Na opatření zkvalitnění nakládání s odpady je vyčleněno 800 mil. Kč. Na opatření v rámci energetických úspor je vyčleněno 500 milionů korun. Zbylých 450 milionů korun je alokováno na projekty v prioritní ose 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015.

Zdroj: MŽP