Aktuální programovací období na léta 2007-2013 se pomalu chýlí ke konci, a tak bude letošní podzim pravděpodobně poslední možností, jak získat evropské dotace (nejen) v oblasti životního prostředí.

Příjem žádostí o dotace je realizován pomocí tzv. výzev, ve kterých je specifikováno, na kterou část jednotlivých programů se může zažádat o dotace. Nejsnáze mohou na dotace dosáhnout žadatelé z veřejného sektoru (obce, kraje, stát).

Program rozvoje venkova

Tento program je rozdělen do čtyř pilířů a je financován z  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Momentální výzva se týká oblasti 3.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby v obcích do 500 obyvatel. S pomocí těchto dotací mohou tedy obce realizovat například stavbu čističek odpadních vod, kanalizaci, zlepšení dopravní infrastruktury nebo celkové zlepšení vzhledu obcí. V plánu je také přijímání žádostí o dotace na opravu lesních cest a objektů.

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí patří mezi tzv. tematické operační programy a je financován z  Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento program je rozdělen do 7 prioritních os.

V OP Životní prostředí je aktuální výzva na projekty omezování rizika povodní. Dále by měla být znovu otevřena výzva na zateplování veřejných budov. Zde by mělo být k dispozici 2,5 mld. Dotace lze získat také na omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, ale třeba také na technické vybavení ekologických center a poraden.

Regionální operační programy

V České republice je celkem 7 regionálních operačních programů, které pokrývají celé území (např. Jihomoravský kraj + Vysočina =ROP Jihovýchod) s výjimkou Prahy. Zde bude zajímavá především oblast rozvoj měst, jejichž výzvy jsou plánovány na konec letošního roku. ROPY jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Bližší informace o Programu rozvoje venkova lze zjistit na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu. Kompletní informace o tematických a regionálních operačních programech jsou dostupné ze stránek strukturalni-fondy.cz.

R. K.