Před několika týdny proběhla českými médii zpráva o katastrofálním stavu zemědělské půdy v České republice. Podle této zprávy je téměř polovina tuzemské půdy ohrožena erozí. Evropská komise hrozí sankcí 180 mil. korun. Pojďme se tedy v dnešním článku podívat, co to vlastně eroze je a jak se dá zmírnit na přijatelnou mez.

Půdní eroze

Eroze je přirozený proces rozrušování a následného transportu půdních částic z povrchu Eroze se dělí se na vodní a větrnou. Vodní erozí jsou ohroženy sklonité pozemky v celé České republice. Větrná eroze pak nejčastěji postihuje především velké scelené lány na jižní Moravě. K erozi dochází nejvíce tehdy, když jsou pole bez vegetačního krytu a jsou tak vystavena přívalovým srážkám nebo větru.

Protierozní opatření

Existuje soubor účinných protierozních opatření, který se dělí na tři hlavní typy. Velká část z nich vychází ze starého selského způsobu hospodaření.

organizační opatření – sem patří především kvalitní osevní postupy, které respektují přírodní podmínky jednotlivých honů. Nemělo by se stávat, že na svažitých pozemcích se pěstují širokořádké plodiny (kukuřice, brambory), které kladou vodě nejméně překážek při odnosu půdních částic.             Vhodný osevní postup někteří zemědělci ignorují kvůli krátkozrakému a na momentální zisk zaměřenému hospodaření. Nejvíce erozně ohrožené pozemky je vhodné zatravnit.

agrotechnická opatření – navazují na organizační opatření. Jedná se především o využití vhodné technologie při zpracovávání půdy.

technická opatření – jsou ze všech protierozních opatření finančně nejnáročnější. Mezi technická opatření patří nejrůznější meze, remízky nebo vodní nádrže. Kromě protierozního efektu mají také veliký ekologický přínos. Většinou se dají realizovat pouze v rámci pozemkových úprav nebo při využití evropských dotací (program Rozvoje venkova).

Komplexní pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy jsou legislativním nástrojem, pomocí, kterého se dají vhodně uspořádat pozemky v rámci katastrálního území jednotlivých obcí. Kromě vlastnických práv se řeší také ekologické poměry v území včetně technických protierozních opatření.

Bohužel velká část pozemkových úprav se vůbec nedokončí (k realizaci je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny vlastníků) a když už se je podaří dotáhnout do konce, na protierozní opatření nezbudou finance.

GAEC

V současné době se ministerstvo zemědělství snaží řešit problematiku eroze především v rámci GAEC (Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu). Jeden z bodů GAEC je zaměřen na protierozní ochranu sklonitých pozemků, na kterých je pěstování některých plodin zakázáno. Tyto podmínky se mají v průběhu letošního roku ještě zpřísnit.  Na splnění podmínek GAEC jsou pak závislé přímé dotace na zemědělskou půdu.

Za stav naší půdy nemohou pouze přírodní podmínky a pěstování nevhodných plodin, ale také naše politická reprezentace, která nebyla po roce 1989 schopna přijít s nějakou ucelenou koncepcí českého zemědělství. Naší půdě příliš nepomohl ani vstup do Evropské unie, kde mají čeští zemědělci velmi nevýhodné postavení.

R. K.