Podle aktuálního návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie se má nově stát odpad také jedním z tzv. obnovitelných zdrojů. Jaké to může mít dopady a kde všude by se dal odpad energeticky využít?

Jak už se poslední dobou stalo pravidlem, návrh českého zákona o podporovaných zdrojích energie je reakcí na směrnici Evropské unie o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Zmíněná směrnice si klade za cíl snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické soběstačnosti celé EU.

Vzhledem k tomu, že fotovoltaika a větrná energie u nás naráží na hranici svých možností a také se netěší příliš velké podpoře veřejnosti, obrátili se čeští zákonodárci také k energetickému využití odpadu. Energetické využívání odpadů by totiž mělo být dotováno formou tzv. zelených bonusů, které již známe z jiných obnovitelných zdrojů.

Legislativně by mělo být energetické využití odpadů zajištěno novou definicí biomasy, která zní: Biomasou se rozumí biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu.

Odpor zastánců OZE

S návrhem zákona hrubě nesouhlasí podnikatelé v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Nejhlasitěji se ozývá Platforma pro obnovitelné zdroje energie, které se nelíbí, že by na zelené bonusy nově dosáhly spalovny a zejména uhelné elektrárny, které nejsou zrovna symbolem zelené energetiky. Podpora spaloven a uhelných elektráren by postupně znevýhodnila výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Podnikatelům v OZE vyhovuje současný Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů, na který v současnosti projednávaný zákon navazuje. Platforma pro OZE proto zaslala parlamentu výzvu pro zachování stávající legislativy.

Spalovny komunálního odpadu

I když potenciál využití odpadů pro energetické účely se odhaduje až na 70% celkového objemu, bude v nejbližší budoucnosti bránit většímu využití nedostatek spaloven komunálního odpadu. Na našem území se totiž nacházejí pouze tři spalovny. Drtivá většina odpadu proto končí na skládkách. Ideální počet spaloven pro naše území by byl zhruba 12. Stavba několika spaloven je v plánu jednotlivých krajů, jejich realizaci ale znesnadňuje odpor některých ekologů a občanských iniciativ.

R. K.