Česko má novou strategii jak na odpady. Vláda dnes schválila Plán odpadového hospodářštví, který bude po deset let diktovat, jak se bude nakládat s odpady.

Plán vejde v platnost dne 1. ledna 2015.

Podle ministerstva životního prostředí počítá především s omezením skládek a se zvyšováním recyklace.

Hlavními cíli strategie je jednoznačně předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. Plán představuje klíčový dokument pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností.

Poprvé je součástí tohoto dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů.

Ten se zaměřuje mimo jiné na řešení textilního odpadu, využití potravinových bank pro předcházení potravinového plýtvání nebo např. na systém tzv. opraven pro rozbité výrobky, které nemusí nutně skončit v odpadu. Součástí plánu je analýza současného stavu odpadového hospodářství ČR a částečné výstupy z ekonomické analýzy nakládání s odpady ve zprávě z hodnocení dopadů regulace. Oproti předchozímu plánu odpadového hospodářství se zde více prolínají obecné principy „soběstačnosti a blízkosti“, zároveň principy „znečišťovatel platí“ a „rozšířená odpovědnost výrobce“ s úmyslem dodržovat evropskou hierarchii nakládání s odpady.

Strategie nového plánu vychází ze 4 hlavních cílů, kterými jsou předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů, minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí při vzniku odpadů a nakládání s nimi, udržitelný rozvoj společnosti, přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“ a maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.

Do roku 2020 je cílem ministerstva zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy odpadu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z papíru, plastu, skla i kovu.

Z priorit Plánu odpadového hospodářství vyplývá i nezbytnost stanovit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech. Ministerstvo životního prostředí aktuálně připravuje výzvu pro kraje, ze které bude moci každý kraj čerpat až 1 milion korun na zpracování krajského POH. Cílem ministerstva je, aby krajské plány byly přijaty v kratším termínu, než ukládá zákon o odpadech, nejlépe do 12 měsíců od účinnosti nařízení vlády o POH ČR.

Na nový odpadový plán se dlouho čekalo. Předchozí trval od roku 2003 do roku 2013 a byl prodloužen až do letošního roku.

Zdroj: www.mzp.cz