Podle statistiky uveřejněné na stránkách Hasičských záchranných sborů ČR je jednou z nejčastějších příčin požárů vytápění, respektive nahodilá událost či nedbalost s procesem vytápění nějak související.

Statistiky vznikají mimo jiné za účelem vyhodnocení nejrizikovějších oblastí v rodinných domech a bytech, vedle údajů o počtu požárů tak nalezneme i přehledné informace o takzvaných iniciačních zdrojích požáru, tedy o zdrojích, na jejichž základě došlo k vypuknutí požáru.

Jak je z tabulky z minulého roku patrné, většina z nich je nějakým způsobem spjata s vytápěním, či alespoň se zdroji tepla. Nejhojnějším iniciačním zdrojem bylo vyhodnoceno povrchové teplo, které iniciovalo 278 požárů, zápalky a zapalovače jsou v těsném závěsu s 254 iniciovanými požáry, jako třetí nejčastější zdroj je uváděno sálavé teplo, které mělo iniciovat 150 požárů.

S vytápěním dále souvisejí iniciační zdroje jako – jiskry z topidla, které vyvolaly na 136 požárů, dále jiskry z komína, iniciující 89 požárů, a také jiskry z popela, a to se 43 požáry v daném roce. Požár  zapříčinily často i malé zdroje tepla jako svíčky (86 požárů) a kahany a malé hořáky (69 požárů).

Druhá nejčastější příčina spadá do oblasti elektrické energie, požáry měl na svědomí elektrický zkrat, a to v 167 případech, dále elektrický přechodový odpor, v 113 případech, elektrický oblouk, v 16 případech, nebo proudové přetížení, ve 12 případech, či mechanická jiskra, v 11 případech.

Samostatnou kapitolou je potom kouření, spjaté nejen s již zmíněnými zápalkami a zapalovači, ale především s nedopalky, které měly na svědomí 150 požárů. Setkat jsme se mohli i se specifickými iniciačními zdroji, jako atmosférickým výbojem (17 případů), rozehříváním a lepením izolačních hmot a krytin otevřeným plamenem (16 případů) nebo výrobky zábavní pyrotechniky (11 případů).

Žaneta Pixová