V posledních letech se stále více klade důraz na energetické a materiálové úspory. Není to pouze z ekonomických příčin, ale hlavním důvodem je ochrana životního prostředí.

Jedním z nástrojů, který se k těmto účelům používá, je čistší produkce. Cílem tohoto programu je dosáhnou materiálových a energetických úspor, což povede ke snížení dopadů činností podniků na životní prostředí.

S ohledem na čistší produkci se také řeší pracovní podmínky zaměstnanců a jejich bezpečnost práce, skladování nebezpečných látek a zacházení s nimi. Nedílnou součástí řešení je i odpadové hospodářství.

V rámci čistší produkce se neřeší pouze likvidace vzniklých odpadů, ale klade se důraz zejména na předcházení odpadů. Toho lze docílit volbou vhodných materiálů a technologických postupů výroby. Čistší produkce také chrání koncové spotřebitele. Ti mají jistotu, že výrobky splňují nejen přísné ekologické normy, ale také nejvyšší možné normy zaručující maximální kvalitu daného výrobku.

Podniky, které zavedly systém čistší produkce, nejčastěji uvádějí tyto hlavní výhody přechodu z tzv. tradiční výroby na tu čistší. Jsou to:

  • snížení energetické a materiálové náročnosti výroby a provozu
  • úspora finančních prostředků
  • zvýšení efektivity výroby
  • zvýšení konkurenceschopnosti podniku či organizace
  • pozitivní vliv na pověst podniku.

Čistší produkce je preventivní nástroj, který umožňuje předcházet znehodnocování životního prostředí, zvyšuje důraz na kvalitu koncového výrobku a na kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance.

Snižování dopadů výroby určitého výrobku na životní prostředí se děje prostřednictvím omezování vstupů, úspor energií, snižováním množství odpadu, či jeho recyklací. Tím dojde i k ekonomické úspoře. Při zavádění čistší produkce v podniku se sledují tyto činnosti a součásti výrobního procesu:

Charakter výrobku

Je výrobek na trhu prodejný a má tedy cenu ho vyrábět?

Používaná technologie

Neexistuje nová technologie výroby, která ušetří materiál, energie, pracovní sílu a produkuje méně odpadu?

Vstupní suroviny

Neexistují na trhu lepší suroviny, které představují menší zátěž pro životní prostředí? Dodržuje dodavatel přísné ekologické a kvalitativní normy?

Dodržování výrobních postupů

Dodržují zaměstnanci výrobní postupy? Jsou výrobní postupy dobře nastaveny?

Organizace práce

Nedochází ke zbytečným materiálovým a energetickým ztrátám kvůli špatné organizaci práce?

Přístup zaměstnanců ke svěřeným úkolům

Pracují zaměstnanci zodpovědně? Dbají všech vnitropodnikových i legislativních předpisů? Jsou šetrní při zacházení s podnikovým majetkem?

Systém řízení podniku

Je řízení podniku dobře nastaveno? Dostanou se potřebné informace ke všem zaměstnancům?

Pokud se podnik rozhodne zavést systém čistší produkce, pak bude muset odpovědět na výše zmíněné otázky. Nejlépe je, když takové hodnocení provádí třetí osoba. Nejčastěji auditor. Nezbytnou podmínkou je plná podpora vedení podniku a dobrá komunikace se zaměstnanci. Musí totiž pochopit, že změny, které v podniku nastanou po zavedení systému čisté produkce, budou i jim ku prospěchu.

Tento nástroj je ojedinělý tím, že nepřenáší zátěž z jedné složky životního prostředí na druhou, ale hledá komplexní řešení., které sníží zátěž všech složek životního prostředí. Toho je docíleno zejména tím, že se hledá příčina vzniku dané zátěže a posléze se hledá způsob jak tuto příčinu odstranit.

J. H.