Úmluva SOLAS (Convention on Safety of Life at Sea) je připravena ke změně. A to organizací IMO (International Maritime Organisation), která jedná na základě doporučení Sub-Committee for Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers. Tato úmluva zavede povinné uvádění hmotnosti námořní nákladové jednotky před jejím naloděním na námořní loď.
Stále si živě pamatujeme fotografie katastrofálních nehod lodí, které byly zapříčiněny přetíženými kontejnery. Takovouto úmluvu proto jistě vítáme.

Kvůli tomu, že je většina kontejnerů přepravována z vnitrozemských nákladních jednotek k moři pomocí kombinované přepravy, je jasné, že tato úmluva ovlivní také vnitrozemské přepravce. V současné době se evropské státy připravují na adaptaci pravidel vnitrozemské přepravy, které budou odrážet úmluvu SOLAS.

Na první pohled se může zdát, že každodenní provoz intermodálních terminálů ve vnitrozemské dopravní síti se změní jen minimálně. Již dnes mají přepravci ve většině evropských zemích povinnost kontejner vážit a dokumentovat jeho váhu pro všechny další účastníky přepravního řetězce. Takže v tomto smyslu úmluva odráží současnou právní situaci.
Co se ale stane, pokud aktuální hmotnost kontejneru není známa? Co se stane, pokud taková událost během přepravy nastane?

Až doteď terminály nebyly povinny určovat správnou hmotnost. Měly možnost rozhodnout, jestli má být přeprava kontejneru zastavena nebo může být kontejner přepravován jako « výjimka », i bez toho aby byla známa jeho hmotnost. Rozhodnutí spočívalo na možnostech vlaku, specifických podmínkách železničního spojení atd. Integrace regulací SOLAS do zákonů jednotlivých států tuto situaci pravděpodobně změní.

Například v Německu se předpokládá, že vnitrozemské terminály budou povinny vybavit jeřáby a kontejnerovými překladači kalibrovanými a standardizovanými váhami. To může znamenat, že se během přepravy stane zodpovědností terminálu zkontrolovat a garantovat hmotnost ložné jednotky.

Takže pokud terminál, dle nových pravidel SOLAS, obdrží kontejner bez uvedené aktuální váhy, nebo obdrží zprávu s očividně špatnými údaji, jak má operátor terminálu reagovat ? V současné době je to velmi nejasné a bude záležet na státních regulacích vycházejících z nové úmluvy. Pokud musí terminál zajistit dodatečné měření, bude to vést k dodatečným nákladům pro terminálovou společnost, alespoň v počátku. Nemluvě o zpoždění, pokud více než jedna jednotka bude špatně deklarována.

Je nejasné, jestli takové dodatečné náklady mohou být účtovány přepravci, což je typický problém kombinované přepravy, jelikož dodatečné náklady v kombinované přepravě mohou snadno vést zákazníka k tomu, aby přepravoval ložné jednotky po celou cestu jen pomocí nákladního vozidla.

To bude mít negativní dopad na kombinovanou dopravu a příbřežní plavbu. Také to zabrání snahám o zajištění udržitelnosti evropské dopravy.

Je vskutku pravděpodobné, že přepravce může reagovat tak, že přesune obrovské množství nákladu zpátky do silniční přepravy, protože tento druh přepravy není regulovaný a kontrolovaný tak přísně jako železnice a terminály. Jakmile je kontejner bez hmotnostních parametrů na cestě, je velmi nepravděpodobné, že bude zastaven. To vytváří jasnou nevýhodu pro v porovnání vysoce regulovanou síť kombinované dopravy. Kromě toho to negativně ovlivní přepravní kapacitu terminálů, protože většina z nich není navržena pro to, aby umožnily další vážení.

Některé zúčastněné subjekty předpokládají, že operátor terminálu, který obdrží kontejner pomocí silniční dopravy a přenese ho na železnici nebo loď,  téměř automaticky přebírá právní zodpovědnost odesílatele. Takovému neodůvodněnému přenesení zodpovědnosti musí být učiněna přítrž.

Zákonodárci musí jasně stanovit, že právní zodpovědnost za správné a úplné hlášení váhy kontejneru spočívá na bedrech původního odesílatele, který kontejner naložil.

Advisory Board of the SGKV (German Intermodal Promotion Board) jasně stanovila, že zodpovědnost musí ležet na odesílateli, a že právní regulace jednotlivých států to musí odrážet takovým způsobem,  že neposkytne jakýkoli prostor pro interpretaci, která by zapříčinila to, že bude terminál zodpovědný za správnou hmotnost a to kdekoli po cestě realizované kombinovanou dopravou.

Kromě toho Rada doporučuje, že veřejné dotace na vybudování vnitrozemského terminálu, mohou zahrnovat náklady za nové měřící vybavení, nebo instalaci takových zařízeních na nových terminálech. To bude ještě důležitější, pokud zákonodárci budou požadovat, aby terminály kontrolovaly kontejnery s chybějícími nebo nesprávnými údaji o hmotnosti.
Nakonec nejdůležitějším aspektem je, že všechny kontroly prováděné veřejnými autoritami zabývajícími se hmotností kontejneru, musí být aplikovatelné na silniční i kombinovanou dopravu.

V opačném případě může velké množství nákladu, které by jinak putovalo kombinovanou dopravou, zamířit zpátky na silnice, což je v přímém rozporu s udržitelnou pozemní přepravou, která je společným cílem EU.

Autor: Kontejnery Caru