O přírodní radioaktivitě na našem území už jsme jednou psali. Dnes se blíže podíváme na zdroje radonu v domech a s ním spojená zdravotní rizika.

Česká republika se radonové problematice intenzivně věnuje od roku 1991. V současné době je v platnosti Radonový program ČR 2010-2019. Zatímco v minulých dekádách byl program zaměřen na vyhledávání domů se zvýšenou koncentrací radonu, do budoucna se zaměří spíše na osvětovou činnost (je levnější). Hlavní „radonové instituce“ jsou Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Státní ústav radiační ochrany (SÚRO).

Zdravotní rizika

SÚJB  ve svých odhadech uvádí, že v České republice může být až 900 úmrtí na rakovinu plic ročně způsobeno vysokou koncentrací radonu v bytech. Radon se do plic dostává inhalací, jeho vlivu ale musí být člověk vystaven dlouhodobě.  Pro obytné prostory byla stanovena míra přijatelného rizika na směrnou hodnotu ekvivalentní objemové aktivity 400 Bq /m3(Becquerel-jednotka aktivity radioizotopu/na metr krychlový) u stávajících budov a 200 Bq/m3 u novostaveb. Přibližně 2/3 našeho území leží v oblasti středního nebo vysokého radonového rizika. Z tohoto hlediska patří ČR k nejméně bezpečným zemím v Evropě.

Zdroje radonu v domech

Radonová problematika se týká především nižších podlaží rodinných domů, protože koncentrace radonu s výškou klesá. Zvýšená koncentrace radonu v budovách je tak trochu daň za lepší utěsnění domů. Dříve radon do budov sice pronikal také, ale stejně snadno i odcházel různými netěsnostmi.

A kde se vůbec radon v domech bere? Nejčastějším zdrojem radonu je geologické podloží. Radon, který je obsažen v mateřské hornině, do domu proniká netěsnostmi v kontaktních konstrukcích (prkenné podlahy, poškozený beton…). Nejvíce radonu obsahují vyvřelé horniny. Střední riziko je u hornin metamorfovaných a nejmenší pak u sedimentů. Orientační přehled o obsahu radia v podloží můžete získat u České geologické služby.

Dalším zdrojem radonu v obytných místnostech jsou samotné stavební materiály. V minulosti se na našem území objevily některé radioaktvní materiály-rynholecký škvárobeton, poříčský plynosilikát. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny v  Jáchymově, kde se ke stavbě používal odpadní materiál z těžby uranu. Od roku 1991 jsou všechny stavební materiály pod státní kontrolou.

Třetím zbůsobem invaze radonu do domu je užitková voda. Koncentrace je závislá na radioaktivitě hornin, z kterých voda vyvěrá. Riziko je zde poměrně malé, protože radon se uvolní do ovzduší hned při spotřebě v částech domu, kde lidé nepobývají příliš dlouho (koupelna) nebo často větrají (kuchyně). Přesto je dobré si u vlastního zdroje vody nechat stanovit koncentraci radonu.

V některém z dalších článků se blíže podíváme na možnosti měření radonu a ozdravná opatření.

R. K.