Takzvaná černá stavba, je jednoduše stavba provedená bez nutného stavebního povolení. O onen důležitý papír je přitom třeba požádat příslušný stavební úřad a čekat, upravovat, dokládat… Není proto divu, že se občas někdo pustí do stavby dříve a stavební povolení si obstará dodatečně. Jenže co když vám tak soused zastaví výhled na krajinu? Nebo naruší chráněnou krajinou oblast, kam chodíte s dětmi na vycházky? Braňte se. České zákony vám to ale rozhodně neusnadní

Za prvé je třeba odlišit pojem „černá stavba“ a „neoprávněná stavba“. Neoprávněná stavba je totiž obvykle stavba, která je pořízena na cizím pozemku. Například sousedova kůlna, která bude zasahovat na váš pozemek, bez vašeho povolení. Častěji jde ale spíše o to, že někteří lidé mají pocit, že co patří městu, patří i jim a jakoby mimochodem zaberou část městských pozemků.

Vraťme se ale k černým stavbám. Svou stížnost na nepovolenou stavbu směřujte na příslušný stavební úřad. Předem si ale zjistěte pár podrobností. Vaše snaha totiž bude zřejmě zbytečná, pokud stavebník prokáže, že se jedná o stavbu, která:

a) není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území

b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje

c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu (např. nedodržení odstupových vzdáleností staveb, nesplnění technických požadavků apod.) nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem

Pokud je tohle splněno, pak příslušný úřad v podstatě nemá jinou možnost, než stavbu dodatečně posvětit.

Ani když budete mít se svou stížností úspěch, neočekávejte, že stavebník stavbu prostě bude muset strhnout. Daleko častěji totiž dojde na pokuty.

Tomu, kdo zrealizoval černou stavbu, může být uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč, případně až 2 milionů Kč jde-li o stavbu v chráněném území, ochranném pásmu či nezastavitelném pozemku.

O odstranění černé stavby rozhoduje opět nikdo jiný něž místně příslušný stavební úřad, a to v řízení o odstranění takové stavby. K rozhodnutí o odstranění nepovolené stavby příslušné stavební úřady ale dospějí většinou až v krajním případě, a pokud tak učiní, tak ještě stavebníkům bohužel zbývá celá řada právních obstrukcí, jak se nařízené demolici vyhnout.