Garantovaná výkupní cena elektřiny a zelené bonusy jsou hlavním nástrojem státu, jak zvyšovat podíl získávání energie z obnovitelných zdrojů. Tyto podmínky se nastavují vždy na podzim a platí po celý následující rok. Špatné natavení těchto cen může mít za následek např. solární boom minulých let.

Výkupní cena elektřiny

Výkupní cena elektřiny, nebo v tomto případě lépe řečeno garantovaná výkupní cena elektřiny, je jednou z forem státní podpory elektráren. Tato garantovaná výkupní cena elektřiny ze zákona zaručuje povinnost provozovatele regionální distribuční nebo přenosové soustavy odkoupit veškerou elektrickou energii, kterou konkrétní elektrárna vyprodukuje.

Zelené bonusy

Jinou formou podpory elektráren je tzv. zelený bonus. Tuto formu podpory majitel elektrárny získá v případě, že se rozhodne část vyprodukované energie sám spotřebovat a zbytek odprodat provozovateli přenosové soustavy. Výkupní cena je zhruba o korunu na 1 kWh nižší. Oproti variantě s garantovanou výkupní cenou odpadají náklady na spotřebovanou elektřinu, jež už se nemusí dodavateli platit. Naopak nevýhodou je riziko neprodání části vyrobené energie, protože odběratele si musí majitel najít sám.

V následující tabulce jsou uvedeny výkupní ceny elektřiny pro rok 2012, údaje se týkají pouze zdrojů uvedených do provozu od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012. Zdroje uvedené do provozu před rokem 2012 mají výkupní ceny jiné. Tyto ceny každoročně stanovuje Energetický regulační úřad Cenovým rozhodnutím.

Zdroj Výkupní cena Zelený bonus
Malá vodní elektrárna 3,19 Kč za kWh 2,14 Kč za kWh
Spalování biomasy kategorie 01 4,58 Kč za kWh 3,53 Kč za kWh
Spalování biomasy kategorie 02 3,53 Kč za kWh 2,48 Kč za kWh
Spalování biomasy kategorie 03 2,63 Kč za kWh 1,58 Kč za kWh
Bioplynová stanice kategorie AF1 4,12 Kč za kWh 3,07 Kč za kWh
Bioplynová stanice kategorie AF2 3,55 Kč za kWh 2,50 Kč za kWh
Větrná elektrárna 2,23 Kč za kWh 1,79 Kč za kWh
Solární elektrárna 6,16 Kč za kWh 5,08 Kč za kWh

R. K.